REGULAMIN

 

 1. DANE SPRZEDAWCY
  1. Sklep internetowy mkn-funeral.com działający pod adresem www.mkn-funeral.com prowadzony jest przez firmę MKN Krzysztof Nowak.
  2. Siedziba firmy MKN Krzysztof Nowak: 
   ul. Kowalskiego 7
   52-428 Wrocław, Polska
   Nip 8992790758
   regon 364470382
  3. Kontakt ze sprzedającym możliwy jest za pośrednictwem:
   1. telefonu komórkowego pod następującymi numerami:
    • +48 539 314 990
    • +48 881 934 914
    • +48 796 559 131
   2. poczty elektronicznej pod następującymi adresami:
 2. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
  1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem:
   1. sieci Internet,
   2. sprzedaży telefonicznej,
   3. sprzedaży bezpośredniej.
  2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez:
   1. stronę internetową www.mkn-funeral.com
   2. za pośrednictwem poczty elektronicznej pod następującymi adresami:
   3. telefonicznie, pod następującymi numerami telefonów:
    • +48 539 314 990
    • +48 600 906 973
    • +48 796 559 131
  3. Zamówienia poprzez stronę internetową i strony wskazanych serwisów aukcyjnych można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
  4. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia znajdującego się w Sklepie. Klient jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.
  5. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.
  6. Składając zamówienie Klient dokonuje:
    • wyboru zamawianych towarów,
    • wyboru sposobu dostawy ,
    • wskazuje adres dostawy,
    • oznaczenia adresu na który ma być wystawiona faktura,
    • wyboru sposobu uregulowania płatności.
  7. Po złożeniu zamówienia (zarejestrowaniu zamówienia w systemie sprzedaży Sprzedawcy przez obsługę Sklepu) Klient otrzymuje e-mailem wiadomość potwierdzającą, że zamówienie dotarło do Sklepu.
  8. Umowa sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem zawarta jest z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji:
    • w przypadku zamówień złożonych z wybranym sposobem regulowania płatności przy odbiorze, natychmiast po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia od Klienta;
    • w przypadku zamówień złożonych z wybranym sposobem regulowania płatności przelewem elektronicznym lub kartą kredytową za pośrednictwem systemów płatności on-line, natychmiast po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności;
    • w przypadku zamówień złożonych z wybranym sposobem regulowania płatności przelewem bankowym, natychmiast po otrzymaniu przez Sklep wpływu przelewu na konto bankowe wskazane przy zamówieniu.
  9. Sprzedawca w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia. Zamówienie będzie uważane za złożone tylko w sytuacji, gdy w formularzu Zamówienia zostaną umieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Klienta, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres email, dane do wysyłki.
  10. W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu) i brak jest możliwości realizacji zamówienia Klienta w terminie 30 dni, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy. W takim wypadku Sklep najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty zawarcia umowy, zawiadamia klienta o braku możliwości spełnienia świadczenia oraz zwraca całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną.
  11. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem i braku możliwości realizacji zamówienia w tej części w terminie 30 dni, Klient jest informowany przez obsługę Sklepu o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
  12. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sklepem dotycząca zakupu towaru ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem towarów w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest Punkt Odbioru Osobistego.
 3. ZMIANY W ZAMÓWIENIACH
  1. Zmiany w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysłania). Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.
  2. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta:
   1. za pośrednictwem poczty elektronicznej pod następującymi adresami:
   2. telefonicznie, pod następującymi numerami:
    • +48 539 314 990
    • +48 600 906 973
 4. CENY TOWARÓW I KOSZTY DOSTAWY
  1. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
  3. Koszty dostawy zostaną doliczone do zamówienia, zgodnie z cennikiem dostaw obowiązującym w dniu złożenia przez Klienta zamówienia. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest na stronach pomocy w sekcji “Strefa informacji’ > Koszt dostawy”
 5. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA I CZAS DOSTAWY
  1. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 7 dni od dnia zawarcia umowy. W podanym czasie realizacji zamówienia uwzględnia się tylko dni robocze.
  2. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji zamówienia, wysyłane jest w chwili skompletowania całego zamówienia. Termin realizacji zamówienia określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.
  3. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej, na adres wskazany przez Klienta. Wyboru sposobu dostarczenia zamówienia dokonuje Klient przy składaniu zamówienia.
  4. W przypadku odbioru osobistego, przesyłki są dostarczane do Punktu Odbioru. O możliwości odebrania zamówienia Sprzedawca informuje drogą elektroniczną lub telefoniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru zamówienia.
  5. Czas dostawy uzależniony jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
  6. W przypadku dostawy na terenie Unii Europejskiej poprzez firmę kurierską przewidywany czas dostawy zgodny jest z regulaminem firmy kurierskiej, realizującej dostawę.
  7. W przypadku odbioru osobistego w Punkcie Odbioru ul. Na Niskich Łąkach 13b/1 Wrocław, należy uzgodnić telefonicznie ze Sprzedającym dokładny termin odbioru.
  8. Czas dostawy określony w pkt. 5.5 i 5.6 jest czasem deklarowanym przez firmę kurierską i Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jego przedłużenie.
  9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane wyłącznie podaniem przez Klienta błędnego adresu dostawy.
 6. FORMY I WARUNKI PŁATNOŚCI
  1. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Sklepie towar, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.
  2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą poza terytorium Polski:
   1. płatność przelewem elektronicznym lub kartą kredytową realizowanymi za pośrednictwem systemów płatności elektronicznych (bez względu na formę dostawy);
   2. płatność przelewem bankowym wykonywanym z dowolnego banku lub przekazem pocztowym na konto: BRE Bank SA Wydział Bankowości Elektronicznej mBank
    36 1140 2004 0000 3602 7652 3529 (bez względu na formę dostawy).
  3. W przypadku wybranych produktów, z uwagi na ich właściwości lub wartość Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie. Szczegółowa informacja w tym zakresie umieszczona jest bezpośrednio przy opisie produktu.
 7. ZWROTY
  1. Zapisy niniejszego punktu regulaminu (punkt 7.) sklepu mają zastosowanie tylko na terenie państw na terytorium Unii Europejskiej.
  2. Odbiorca (Klient) zobowiązuje się sprawdzić przy odbiorze stan paczki i zweryfikować, czy w obecności doręczyciela, czy przesyłka nie jest w jakikolwiek sposób uszkodzona mechanicznie lub czy opakowanie nie nosi śladów ingerencji.
  3. Jeżeli Klient stwierdzi jakiekolwiek uszkodzenia, należy w obecność kuriera otworzyć paczkę
   i sprawdzić, czy zamówiony towar nie został uszkodzony w czasie transportu. Jeśli produkty okażą się uszkodzone, Klient zobowiązany jest do spisania w obecności doręczyciela protokołu reklamacyjnego. Protokół taki powinien stanowić podstawę do ubiegania się o odszkodowanie za straty od doręczyciela (firmy kurierskiej).
  4. W ciągu 30 dni od otrzymania przesyłki, klient indywidualny może zażądać zwrotu pieniędzy i odesłać paczkę z powrotem w ciągu 14 dni od zgłoszenia żądania. Produkt powinien być zwrócony w stanie niezmienionym.
  5. Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy, odsyłając Sprzedawcy towar oraz składając stosowne oświadczenie w terminie 30 dni od objęcia rzeczy w posiadanie. Oświadczenie musi być złożone na dostarczonym Klientowi formularzu w formie papierowej. O formularz należy wystąpić o Sprzedającego w formie mailowej na adres [email protected] Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być nadane na adres siedziby firmy tj. ul. Zakładowa 84, 53-603 Wrocław. Klient będący konsumentem jest obowiązany do zwrotu towaru niezwłocznie. me później niż w ciągu 14 dni od dnia w którym odstąpił od umowy.
  6. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwróci Klientowi płatności dokonane przez niego za zamówiony towar, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy oraz otrzymania zwróconego towaru w formie nienaruszonej.  Klient będący konsumentem w przypadku odstąpienia od umowy ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (przesyłka).
  7. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu.
 8. REKLAMACJE
  1. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych
   i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
  2. Sprzedawca jest odpowiedzialny za wady towaru na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży będącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
  3. Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy, które istniały w chwili wydania rzeczy Klientowi (w przypadku odbioru osobistego) lub w chwili wysłania rzeczy (w przypadku dostarczenia przez kuriera) jak też za wady, które wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej chwili, na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
  4. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
  5. Jeżeli Klientem jest Konsument, może on zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
  6. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty zgłoszenia. O wyniku reklamacji klient będzie informowany drogą elektroniczną lub telefonicznie. Przesłanie reklamowanego produktu odbywa się na koszt Sprzedawcy. Jeżeli w ciągu tego czasu Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sprzedawca.
  7. W przypadku gdy Klient ma zamiar zgłosić żądanie zwrotu pieniędzy, odstąpienie od umowy, oświadczenia lub reklamację może to zrobić w jeden z następujących sposobów:
   1. przesłać zgłoszenie na adres e-mail: [email protected],
   2. przesłać zgłoszenie na adres u. Tęczowa 84, 53-603 Wrocław.
  8. W zgłoszeniu o żądanie zwrotu pieniędzy, odstąpienie od umowy, bądź reklamacji, należy precyzyjnie określić okoliczności uprawniające do jego złożenia oświadczenia i przyczynę zgłoszenia.
 9. DANE OSOBOWE
  1. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sprzedawcy oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sprzedawcę. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
  2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
  3. Dane osobowe przekazywane, przetwarzane są przez Administratora danych serwisu
   www.mkn-funeral.com w celu założenia konta Klienta i realizacji zamówienia Klienta.
  4. Jeżeli Klient wyraził na to zgodę, dane mogą być wykorzystane w celu przekazywania drogą elektroniczną ofert marketingowych oraz informacji handlowych przez Sprzedawcę.
  5. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. Klient po zarejestrowaniu się może sam dokonać zmian, o których mowa w zdaniu poprzednim na stronach Sklepu.
  6. Powierzone Sklepowi dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:
   1. Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926. z późn. zm.),
   2. Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144. poz. 1204 z poźn. zm.).
   3. Rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100. poz.1024).